مرور برچسب

عبدالعلی خان

شاه سلطان حسین دوم

شاه سلطان حسین دوم، (۱۱۵۲ – ۱۱۸۹، ۱۷۳۹ – ۱۷۷۵) پادشاه اسمی صفویان، پسر شاه تهماسب دوم از مدعیان پادشاهی پس از مرگ نادرشاه بود که به مدت چند ماه پادشاه‌ اسمی ایران بود.