مرور برچسب

عثمان یکم

عثمان یکم اولین سلطان امپراتوری عثمانی

عثمان غازیسلطان غازی بیگاولین سلطان امپراتوری عثمانیسلطنت ۱۲۹۹ ‒ فوریه ۱۳۲۴جانشین اورخان یکمهمسر ملحون خاتون رابعه بالا خاتونخاندان خاندان عثمانیپدر ارطغرل…