مرور برچسب

عجیب های باستان شناسی

سفر به کرات دیگر!

در نقاشی هایی که در غار ها به دست آمده یا تندیسهای کوچکی از جنس برنز در جزیره «هندو» واقع در ژاپن کشف شده افرادی با لباسهای عجیبی شبیه فضانوردان دیده می شوند که عینک بزرگی هم به چشم زده اند! آیا بشر در گذشته به سفرهای فضایی نیز مبادرت کرده…