مرور برچسب

عصر آهن در ایران پیش از تاریخ

عصر آهن در ایران پیش از تاریخ

از 1500 تا 1000 سال پیش از میلاد انسان توانست به تکنیک ساخت ابزار آهنی دست یابد. اولین مراکز ذوب سنگ آهن در ایران و مصر پدید آمدند.