مرور برچسب

عصر تاریکی

چرا عصر تاریکی، تاریک نبود؟

قرن های بعد از سقوط امپرطوری روم در 476 ب.م، به عصر تاریکی معروف است. اما آیا واقعا این عصر تاریک بود؟ با تاریخ ما همراه شوید تا به شما بگوییم چرا عصر تاریکی تاریک نبود؟