مرور برچسب

عصر پهلوانی

یونان‌ عصر پهلوانی‌ (تمدن‌ آخایایی )

در یك‌ نوشته‌ی‌ مصری‌، كه‌ به‌ حدود 1221 ق‌م‌ تعلق‌ دارد، از قومی‌ یاد شده‌ است‌ به‌ نام‌ « آكایواشا » كه‌ به‌ سایر «اقوام‌ دریا» پیوست‌ و از لیبی‌ به‌ مصر حمله‌ برد. همین‌ نوشته‌ این‌ قوم‌ را گروهی‌ آواره‌ شمرده‌ است‌ كه‌ «برای‌ شكمهای‌…