مرور برچسب

علی تگین

آخرین جنگ خوارزمشاه

باغ غزنین و آمدن خواجه بگویم، یکی آنکه بنمایم حشمت  استادم که وزیر با بزرگیِ احمدِ حسن بتعزیت و دعوت نزدیک وی آمد. از استادم شنودم که امیر ماضی بغزنین روزی نشاط شراب کرد و بسیار گل آورده بودند، و آنچه از باغِ من از گلِ صدبرگ بخندید شبگیر