مرور برچسب

عکسهای آتشكده ری

آتشکده ری

در كتب مقدس زرتشتی به ری به عنوان یك مركز دینی اشارات بسیاری شده است و شاید این آتشكده مركز شهر ری باستان بوده است