مرور برچسب

عکسهای ارامگاه فریدون فرخزاد

فریدون فرخزاد

امروز سالگرد روز کشف پیکر بی جان فریدون فرخزاد در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک در شهر بن آلمان است.