مرور برچسب

عکسهای ارسنجان

ایوان قدمگاه ارسنجان

ایوان قدمگاه ارسنجان ایوان قدمگاه اثری به جا مانده از دوران هخامنشیان است. برخی آنرا چاشتخوار نامیده اند.وجوددو روستای كورش آباد و چاشتخوار در نزدیكی آن این نظریه را تقویت می كند كه وطن اولیه هخامنشیان آنجا بوده است. این بنا بر كوه سنگی