مرور برچسب

عکسهای تپه موشكی

تاریخچه تپه موشکی

این تپه در 16 كیلومتری جنوب شرقی تخت جمشید قرار دارد و نزدیك تل جری است. در حفاریهای این منطقه هیچ اثر معماری كاملی از زیر خاك بیرون نیامد تا بتوان نقشه آنرا تعیین نمود.