مرور برچسب

عکسهای تپه چغامیش

تاریخچه تپه چغامیش

چغامیش تپه ای بزرگ در جنوب دزفول است و در دشتی قرار دارد كه رودهای كارون و دز از آن می گذرند. آثاری از سوزیانای عتیق تا دوره هخامنشی در این تپه كشف شده اند.