مرور برچسب

عکسهای تکه سفال شکسته قرلا

تکه سفال شکسته قرلا

در سال 1937 در شمال غرب رومانی کشف شد. این تنها نوشته فارسی باستان کشف شده در اروپا است. میدانیم که سپاه هخامنشی هیج وقت به رومانی نرفته ولی این کتیبه چطور به آنجا رسیده است؟