مرور برچسب

عکسهای دروازه نیمه تمام تخت جمشید

دروازه نیمه تمام تخت جمشید

دروازه نیمه تمام را می توان در قسمت شمال شرقی روبروی کاخ صد ستون مشاهده کرد. اردشیر سوم احداث آنرا شروع كرد و پسر او اردشیر چهارم آنرا ادامه داد و كار ساخت آن تا زمان داریوش سوم نیز ادامه یافت.