مرور برچسب

عکسهای سلوکیان

سلوکیان که بودند

شروع کار سلوکیان  در سال 312 پ م یازده سال پس از مرگ اسكندر در میان هرج و مرج ناشی از مرگ او، سلوكوس سردار یونانی توانست بابل را به زیر فرمان خود گیرد. سلوكوس سپس ایلام و ماد را به تصرف در آورد و پادشاهی سلوكیان را تاسیس نمود. او