مرور برچسب

عکسهای شهر استخر

شهر استخر

شهر استخر از مراحل آغازین شکوفایی شهر استخر در دوره پیش از ساسانی اطلاعات چندانی در دست نیست. برخی باستان شناسان شهر استخر را منطقه عامه نشین دوره هخامنشی دانسته اند. از شاهان پارس دوره پیش از هخامنشی نیز چند اثر در استخر پیدا شده است. در