مرور برچسب

عکسهای غار آبی سهولان

تاریخچه غار آبی سهولان

این غار آبی در 43كیلومتری شرق مهاباد قرار دارد و تشكیل آن به دوره دوم زمین شناسی بر میگردد ولی در هیچ یك از كتب كردی و تركی نامی از آن برده نشده است و تنها ژاك دمورگان فرانسوی در كتاب خود به نام جغرافیای ایران در سالهای 1892الی1896 از آن…