مرور برچسب

عکسهای غار اشکفت گاوی

تاریخچه غار اشکفت گاوی

اشکفت گاوی نخستین محوطه کاوش شده دوره پارینه سنگی است که در سالهای اخیر توسط پتروشیمی به شدت صدمه دیده است. این محل در سال 1969 توسط سامنر کشف شد.