مرور برچسب

عکسهای قبرستان روستای کشیگ نیکشهر

تاریخچه قبرستان روستای کشیگ نیکشهر

تعداد 20 گور در این منطقه کشف شده که معماری خاصی دارند. گورها دیوارهای سنگی و سقف مسطح سنگی دارند و در عمق یک و نیم متری از زمین قرار گرفته اند.