مرور برچسب

عکسهای محوطه باستانی هگمتانه

محوطه باستانی هگمتانه

این شهر پایتخت مادها بود و پس از آنها پایتخت تابستانی هخامنشیان شد. آثار دوره ماد و هخامنشی را نمی توان در این منطقه از هم تفكیك كرد زیرا این دو فرهنگ كاملا مشابه اند.