مرور برچسب

عکسهای مصدق

زنان و مصدق

وقایع‌نگاری محمد عبدخدایی از ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲: زمینه‌های کودتای ۲۸ مرداد پیش از این تاریخ فراهم شده بود. این موضوع از ماجرای قتل سرلشکر محمود افشارطوس شروع شد.

حمله به آرامگاه دکتر مصدق

وبسایت تاریخ ما در گزارشی به وضعیت آرامستان‌ تاریخی و حمله به آرامگاه دکتر مصدق پرداخته است.