مرور برچسب

عکسهای هخامنشیان

هخامنشیان که بودند؟

هخامنشیان در ابتدا شاه بومی پارس و انشان بودند. كورش دوم هخامنشی معروف به كورش كبیر در نبردی بر دولت ماد پیروز شد.