مرور برچسب

عکسهای کاخ آپادانای شوش

کتیبه سنگ بنای کاخ آپادانای شوش

اهورامزدا که بزرگترین خدایان است مرا آفریداومرا شاه کرد او به من این شهریاری را ارزانی کردکشوری که بزرگ که دارای اسبان خوب و دارای مردان خوب است