مرور برچسب

عکسهای کاخ حرمسرا تخت جمشید

حرمسرای تخت جمشید

نخستین عمارتی که خشیارشا در مجاورت خزانه ساخت کاخ حرمسرا است. این بنا شامل چندین ساختمان یک شکل است که به ردیف در کنار هم ساخته شده اند.هرکدام یک اتاق بزرگ و چند اتاق کوچکتر دارند.