مرور برچسب

عکسهای گوردخمه دو طبقه دربند صحنه شیرین و فرهاد

گوردخمه دو طبقه دربند صحنه شیرین و فرهاد

این گور دخمه در شمال شهر صحنه قرار دارد و ابعاد آن 14.5 در 11 متر است. درجلوی آن ایوانی به عرض دو مترقرار گرفته كه ستونهایی از سنگ دارد و از آن فقط پایه ستونها باقی مانده است.