مرور برچسب

عکس های تپه سیلك

تاریخچه تپه سیلک

سیلك محوطه باستانی وسیعی است در كنار روستای دیزچه در كنار جاده ای كه كاشان را به فین وصل میكند.این محوطه دو تپه شمالی و جنوبی با فاصله 600متر دارد.