مرور برچسب

فریاپیتا

شاهان اشکانی – فریاپت – اشک سوم

  اطلاعات درباره او بسیار نا چیز است. او جانشین پدر میشود و به گزارش یوستین 15 سال از 196 پس از میلادی تا سال 181 پس از میلاد حكومت میكند. معنی نام او فریاپیتا ، پدر دوست است و او این لقب را برای سكه های خود نیز برگزیده است