مرور برچسب

قاره هند

آخرین فرمانروای آصف‌جاهی و کتیبۀ پارسی غارهای آجانتا در هند

معمولاً از سالهای 1837و 1857م. به عنوان سالهایی یاد می‌شود که زبان انگلیسی جایگزین زبان پارسی در شبه قارۀ هند شد. پس از سال 1857م. و نخستین مبارزۀ هندیها علیه استعمار بریتانیا، زبان انگلیسی جایگزین زبان پارسی شد.نویسنده : حمیدرضا سروری