مرور برچسب

لئوپولد دوم

نسل‌کشی دولت آزاد کنگو (۱۸۸۵-۱۹۰۸)

کشور آزاد کنگو، به عنوان ملک شخصی «لئوپولد دوم» از بلژیک اداره می‌شد. او در طول مدت حکومت خود در این منطقه جنایات متعددی علیه مردم بومی آفریقای مرکزی مرتکب شده است.  لئوپولد دوم در ابتدا با شعار پایان دادن به بردگی به میدان آمد، اما با…