مرور برچسب

لوح ارشام

لوح طلای ارشام

ارشام پدر بزرگ داریوش اول در همدان بر روی طلا کتیبه ای دارد.کاملا مشخص نیست که این کتیبه از خود او است یا بعدها برای او ساخته اند. ارشام در سال 520 پ م زنده بوده زیرا این موضوع را داریوش در کتیبه شوش ذکر کرده است.