مرور برچسب

لوح زرین کشف شده داریوش دوم در شوش ( 1 )

لوح زرین کشف شده داریوش دوم در شوش ( ۱ )

داریوش شاه بزرگ گوید : اهورامزدا خدای بزرگ که بزرگترین خدایان است که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید مرا در این زمین بزرگ شاه کرد و شهریاری به من داد یگانه شاه از بسیاری یگانه فرمانروا از…