مرور برچسب

لوح طلای آریارمنه

لوح طلای آریارمنه

لوح طلای آریارمنه در سال 1930 در همدان کشف شد.آریا رمنه یک هخامنشی احتمالا برادرکورش شاه انشان بوده است.از آنجا كه او مقدم بر داریوش بوده و داریوش خط میخی فارسی باستان را ساخته است در صحت لوح طلای آریارمنه می توان شك كرد.شاید داریوش آنرا…