مرور برچسب

لوگال باندا

لوگال باندا و هوروم ، لوگال باندای اول

لوگال باندا و هوروم/ لوگال باندای اول /Lugalbanda and Hurrum Lugalbanda I/ مقدمه شامل اشاره ای مختصر به جدا شدن آسمان و زمین و نظام بعدی جهان متمدن است، به‌ویژه سومر که متکی بر آبیاری و تولید غله بود انمرکار فرمانروای اوروک _ کولّابا uruk-…

لوگال باندا

لوگال باندا و آنزو/ لوگال باندا و انمرکار لوگال باندای دوم Lugalbanda and Anzu/ Lugalbanda and Enmerkar Lugal II/ لوگال باندا خود را در کوه‌های وحشی زابو Zabu تنها می‌یابد. ضمن آنکه همراهانش به‌سوی آراتّا پیش می‌روند، او تصمیم می‌گیرد که…

لوگال باندا ، قهرمانی که خدا شد

لوگال باندا/ Lugalbanda/ _پادشاه و قهرمان خدا شدۀ سومری نام او در فهرست پادشاهان به‌عنوان سومین پادشاه نخستین سلسلۀ اوروک و فرزند انمرکار ذکرشده است. همچنین، او  در فهرست‌های خدایان فارا به‌عنوان همسر نین سون ظاهر می‌شود به‌عنوان خدا، او…