مرور برچسب

لویی سیزدهم

آن اتریش

آن اتریشملکه فرانسهنام کامل نوامبر ۱۶۱۰ - مه ۱۶۴۳زادروز ۲۲ سپتامبر ۱۶۰۱زادگاه والادولید, اسپانیادرگذشت ۲۰ ژانویه ۱۶۶۶محل درگذشت پاریس, فرانسههمسر لویی سیزدهمپدر فیلیپ…