مرور برچسب

لژيونهاي رومي

تاریخچه‌ای از ایتالیا

در اواخر قرن چهارم، امپراطوري روم غربي از لحاظ استعلا و انحطاط ، زايندگي و ستروني ادبي، شكوه سياسي و انحطاط نظامي وضع بغرنجي داشت. گل رو به سعادت مي‌رفت و سيادت ايتاليا را از هر حيث تهديد مي‌كرد. از جمعيت تقريباً هفتاد ميليوني امپراطوري،…