مرور برچسب

مانتون

هیکسوس ها

هیکسوس ها 1567 - 1674 ق.م واژۀ هیکسوس ها از سوی مانتون مورخ مصری به بیگانگانی که در این تاریخ (1567 - 1674 ق.م) بر سرزمین مصر دست یافته اند اطلاق شده است. مانتون در این خصوص نوشته است: « قهر خداوند دامنگیر ما شد. نمی دانم به چه علت و…

تقسیم بندی تاریخ سیاسی مصـر

تاریخ سیاسی عصر کهن مصر با آغاز نگارش (حدود 3100 ق.م) شروع شد. دربارۀ پایان عصر سلسله های کهن روایت های گوناگونی است. گروهی بر انداختن سلسلۀ بیست و ششم بوسیلۀ پارسیان در سال 325 ق.م را سرانجام دورۀ کلاسیک حکومت مصر می دانند، و در روایت هایی…