مرور برچسب

مرزهای هخامنشیان تا کجا بود

گستردگی مرزهای هخامنشیان، چیزی فراتر از تصورات!

تازه ترین یافته های باستان‌ شناسان بیانگر این است که گستردگی سرحدات هخامنشیان فراتر از فرضیه های پیشین بوده است. اما محدوده مرزهای هخامنشی تا کجا امتداد داشته است؟ غالب مورخان با هر رویکردی به تاریخ ایران باستان بر این موضوع که پادشاهی…