مرور برچسب

معاهده بازرگانی ۱۸۳۸

عوامل فروپاشی اقتصاد عثمانی

عثمانی‌ها بالغ بر ۵۰۰ سال بر نواحی گسترده ای از اروپای شرقی، مصر، شام و حتی نواحی از عراق حکم راندند. اما خود امپراتوری و ساختاری از نهادهایی که به‌وجود آورده بود و ایده‌ای که مسئولین عثمانی در تعامل با غرب داشتند در نهایت به چیزی علیه