مرور برچسب

معاهده زهاب

شاه صفی

از پادشاهان سلسله صفوی در ایران شاه صفی که پس از پدربزرگش شاه عباس در سن هیجده سالگی به پادشاهی رسید(۱۰۳۸ق / ۱۶۲۸ م) و در حدود سیزده سال نیز حکومت کرد. جنگ با دولت عثمانی و معاهده زهاب که منجر به جدایی بغداد از ایران و تثبیت حاکمیت ایران