مرور برچسب

معنی ضرب المثل” آن مرحوم دیگر چه گفتند “

معنی ضرب المثل” آن مرحوم دیگر چه گفتند ” چیست ؟

یکی بود یکی نبود ، مردی بود که باغ و ملکی داشت و خانه ی بزرگی و یک سگ پاسبان ! سگ او وقتی که دزد می آمد پارس می کرد و همه را می ترساند و صاحب خانه را با خبر می کرد . صاحب خانه به سگش غذاهای خوب می داد و مواظب بود که مریض نشود . اما روزی…