مرور برچسب

مفهوم ضرب المثل

معنا و مفهوم ضرب المثل همین بخشیدن‌ها مرا به این روز انداخته چیست؟

کاربرد ضرب المثل: در مورد افرادی به کار می رود که در انجام امور مختلف حد اعتدال را رعایت نمی کنند. داستان ضرب المثل: چون امیر تیمور، فارس را بگرفت و امیر منصور را بکشت، خواجه حافظ شیرازی را طلب کرد. چون حاضر شد، تیمور آثار فقر…

معنا و مفهوم ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان چیست؟

کاربرد ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان : در مورد افرادی به کار می‌رود که به دیگران پند و اندرز بیهوده می‌دهند. داستان ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان :روزی مرد نادانی به همراه…