مرور برچسب

ملکه کوش

آمانیرناس، ملکه تک چشم آفریقا که سر سزار روم را زیر پاهایش گذاشت!

افراد اندکی در تاریخ در برابر امپراتوری روم مقاومت کردند و مخالفتشان را در مقابل توسعه فزآینده آن بروز دادند.از بربر‌های قبیله اروپای مرکزی تا گل‌ها و بریتانیایی‌های ستیزه جو و همه مسیر تا پادشاه کوشی در سودان کنونی، مواجه با