مرور برچسب

منابع تاریخی مصر

توتانخامون فرعون سدۀ چهاردهم مصر

نام این فرعون در منابع شرقی به صورت توت انخ - آمون  و توت – آنک - آمون و ... نوشته شده است. او از فراعنۀ سلسلۀ هجدهم و براساس  منابع شرقی از 1350 تا 1342 پیش از میلاد مسیح سلطنت کرد. وی برخلاف سلف خود آمنوفیس چهارم که پرستش آمون خدای…