مرور برچسب

مناسکیر پادشاه اشکانی

شاهان اشکانی – مناسکیر

حتی نام او را نمی توانیم درست بخوانیم. او خود را اشك ننامیده است تاریخ بر تخت نشینی اوبه درستی مشخص نیست.به نوشته لوكیان او در 96 سالگی در گذشت