مرور برچسب

مناقصات نفت

ایستگاه های تقلیل و افزایش فشار (TBS-CGS)

تقلیل به چه معناست: تبدیل مسئله ای با ابعاد زیاد به مسئله ی دیگری با ابعاد کم. ایستگاه تقلیل : ایستگاه های تقلیل، ایستگاه های تقلیل فشاری هستند که در ابتدای مسیر گازرسانی به شهرها و صنایع قرار میگیرند،در این ایستگاه ها فشار بالای خطوط  …