مرور برچسب

منجم

مهندسی که «پزشک، مورخ و فقیه» بود! / «نظریه تکامل» به‌روایت ابوریحان بیرونی!

۲۲ آذر سال ۴۲۷ شمسی، «ابوریحان بیرونی» درگذشت. اغلب ایرانیان امروزی نمی‌دانند او چگونه دانشمندی بود و ریاضی‌دان بود یا منجم یا فیزیک‌دان یا شیمی‌دان یا چی؟ خوبی‌اش این است که همه این‌ها بود و بیش ‌از این‌ها بود؛ «همه‌چیزدان» بود.

نام و پیشینۀ مصر باستان در منابع تاریخی

مصر از نظر لغوی به معنای «شهر» است، زبان شناسان و ادیبان آن را به معنای «حد» مرز،سرحد و... نیز معنا کرده اند. داریوش یکم (بزرگ، 522 تا 486 پیش از میلاد مسیح) در بند اول ، سطر 33 کتیبۀ ی بزرگ بیستون در گزارشی دربارۀ رفتن کمبوجیه به مصر، آن…