مرور برچسب

منسيوس دشمن موتي

موتی دیگرگرای در تاریخ چین

منطقي و مسيحي و صلح‌دوست قديم منسيوس، دشمن موتي، مي‌گويد: «موتي همة مردم را دوست مي‌داشت و با شادي همة وجودش را از سر تا پا براي خير انسان به رنج مي‌انداخت.» مانند كنفوسيوس، اهل لو بود و اندكي پس از مرگ آن خردمند شهرت يافت. فلسفة…