مرور برچسب

منسیوس

ریو سونگ ریونگ

ریو سونگ ریونگ (نوامبر 1542 – می 1607) محقق و مقام درباری سلسله چوسون بود. او مسئولیت های فراوانی به مانند پست رئیس شورای کشوری را در سال 1592 در اختیار داشت. او عضوی از حزب شرقی و پیرو استاد یی هوانگ بود. سال های…