مرور برچسب

منشأ حكومت در عوامل سياسي تمدن / ویل دورانت

نقش حکومت در عوامل سیاسی تمدن / ویل دورانت

غريزة مخالفت با اجتماع – هرج و مرج اوليه – قبيله و عشيره – پادشاه – جنگ انسان، از روي كمال ميل و رضاي خاطر، يك حيوان سياسي نيست. انجمن كردن انسان با نظاير خود، بيش از آنكه نتيجة ميل و رغبت وي باشد، برخاسته از عادت و غريزة تقليد و فشار…