مرور برچسب

منطقه باستانی یری

منطقه باستانی یری

اولین بار در دوران محمدرضاشاه پهلوی چارلز برنی در این محوطه کاوش کرد و از سال 1383 تا 1385 سه فصل حفاری به سرپرستی علیرضا هژبری نوبری در آن انجام شد.